Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové

V Hradci Králové sídlí několik fakult vysokých škol včetně – Univerzity Hradec Králové, Univerzity obrany a Karlovy univerzity. Proto také není divu, že bylo ve městě nutné založit institut pro archivaci a zprostředkování institucí pokročilé úrovně. Tento úkol plní Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové (příspěvková organizace zřízena zastupitelstvím Královehradeckého kraje), která funguje jako knihovna univerzální, tzn. s univerzálním tedy všeobecným knihovním fondem zaměřeným na všechny vědecké obory. Poskytované informace jsou dostupné v různých formách tak, aby pokryly veškeré potřeby uživatelů a splnily právo na rovný a neomezený přístup k nim.

Historie knihovny

Studijní a vědecká knihovna s tímto statutem byla založená již v roce 1949, vybudována však vyla na základech původní menší knihovny zřízené při průmyslovém muzeu, jejíž fond zahrnoval především literaturu naučnou (nikoliv klasickou beletrii), ta fungovala již od roku 1896 ve veřejném režimu, tzn. tituly, které byly ve vlastnictví knihovny, byly dostupné široké veřejnosti. V roce 1941 se knihovna stala Městskou studijní knihovnou v Hradci Králové a na konci 40. let 20. století pak Státní studijní knihovnou a následně Státní vědeckou knihovnou – tento název byl již zkracován na SVK. S přechodem do statutu univerzitní knihovny se také rozšířil celkový objem titulů a knihovna se začala také vyčleňovat oblastně s ohledem na potřeby místních studentů, v tomto směru se jednalo zejména o publikace lékařské. Celý fond byl ovšem v padesátých letech převeden do jiných knihoven a SVK se začala orientovat na získávání důležitých titulů naučné literatury a poskytování veřejných služeb odpovídajících statutu univerzitní knihovny. Královehradecký kraj je zřizovatelem knihovny od roku 2001, proto také došlo k jejímu opětovnému přejmenování, aby nenesla v názvu přívlastek státní.

 

Budovy Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové

Současný moderní komplex knihovny vybudovaný v roce 2008 nahradil původní řešení sestávající ze skladového komplexu a výpůjční budovy, které byly dříve. K vybudování nového zázemí bylo přistoupeno hned z několika důvodů – jednak jim byl špatný technický stav výpůjční budovy, jednak časová náročnost přípravy výpůjčních objednávek, již zapříčinila nutnost svážet tituly ze tří skladových depozitářů. Komplex knihovny s kompletním fondem je nyní umístěn v budově v blízkosti kampusu na ulici U Přívozu. Jedná se o architektonicky zajímavou pětipodlažní budovu ve tvaru písmene X.

Budova je vybavena vnitřním i venkovním parkovištěm, které je určeno registrované uživatele knihovny – venkovní pro všechny, vnitřní podzemní pouze pro uživatele s oprávněním (zajištěno čtečkou čtenářské karty). V případě potřeby je možné také využít stojany na kola. Knihovna je vybavena studovnami s celkovou kapacitou 323 uživatelů, z nichž některá jsou tvořena klasickými studijními místy, případně jsou vybavena informační technikou. Ke studiu slouží také boxy s omezeným počtem míst pro individuální nebo skupinové studium. Kromě toho je budova vybavena také základním hygienickým zázemím a rozšířeným zázemím pro rodiny s dětmi včetně herních a kojících koutků.

Knihovní fond a služby

Knihovní fond Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové v současné době obsahuje přibližně 130 tisíc svazků a na 2000 publikací novin a časopisů s možností prezenčního nebo absenčního vypůjčení. Standardně je fond rozdělen do několika částí – na oddělení Naučné literatury, Knihovnu Františka Černého, Divadelní hry, Beletrii, Cizojazyčnou četbu a Periodika. Objednávky publikací i proces vypůjčování jsou řešení prostřednictvím elektronického katalogu. Mezi hlavní služby knihovny tak patří:

– knihovnické výpůjční služby (včetně služby donášky knih do domu a meziknihovní výpůjční služby)

– zapůjčení elektronických čteček pro práci s elektronickými zdroji

– služby pro neslyšící (tichá služby)

– přístup k vybraným databázím elektronických zdrojů a publikací (plnotextové)

– rešeršní služby

– veřejný přístup k internetu prostřednictvím výpočetních zařízení přímo ve studovnách

– informační služby spojené s bibliografií či informačními zdroji, případně s provozem knihovny

– reprografické služby (kopírování, skenování či tisk na multifunkčních zařízeních, obvykle samoobslužný)

Pro své uživatele a další návštěvníky knihovna pravidelně pořádá různé akce – kromě čtenářských dílen se jedná o různé výstavy či přednášky. V budově jsou místnosti určené právě pro tyto akce, které nejsou využívány jako studijní prostory. Ty je možné si pronajmout pro soukromé účely. Jedná celkem o sedm variant s různou kapacitou míst – konferenční sál (100 míst), galerie U Přívozu (150 míst), nebo kombinace učeben s variabilní kapacitou. Prostory mohou být využity i pro oslavy nebo svatby.

Provoz knihovny

Standardní otevírací doba knihovny je ve všední dny (vždy od 9 do 19 s výjimkou středy, kdy je otevření posunuto na 11. hodinu a knihovna se uzavírá až ve 21 hodin) a v sobotu v omezených dopoledních hodinách. Po celou uvedenou dobu by měly být k dispozici veškeré služby včetně výpůjčního pultu a studovny periodik. Otevírací doba neplatí pro dny státem uznaných svátků, případně se může lišit s ohledem na období (například v letních měsících). Termín přípravy titulu pro jeho prezenční či absenční zapůjčení je dán aktuálním dispozicí v depozitáři a dobou potřebnou pro dohledání (obvykle do stanovené doby daného dne nebo dne následujícího).

Související články